Privacyverklaring, aansprakelijkheid en statuten

Privacyverklaring

Gepubliceerd:
30 april 2018
Laatste wijziging:
30 april 2018

Zwem- en recreatievereniging De Apeldoornse Watervrienden (hierna de Apeldoornse Watervrienden) respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website (verder genoemd ‘de website’). Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten. De Apeldoornse Watervrienden houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

De Apeldoornse Watervrienden gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Gebruik persoonsgegevens

De Apeldoornse Watervrienden gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor het leerlingvolgsysteem, voor de afhandeling van bestellingen voor activiteiten via de website en om contact met u te onderhouden. Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt voor een van de activiteiten van de Apeldoornse Watervrienden, kan uw e-mailadres worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.

Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Een aantal van de cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit (‘sessie-cookies’). Een aantal blijft actief (‘persistent cookies’). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven. Er is ook een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.
Functionele cookies helpen de gebruiker tijdens acties op de website, zoals het invullen van een formulier. Niet-functionele cookies heeft de gebruiker niet nodig om de website te bezoeken, maar worden bijvoorbeeld gebruikt om te meten hoe mensen de website gebruiken.

De website maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Cookies voor Facebook:
    deze cookies worden door het Amerikaanse bedrijf Facebook geplaatst en door de Apeldoornse Watervrienden gebruikt ten behoeve van het automatisch doorzetten van de Facebookberichten naar onze site en voor het fotoalbum. Deze cookies zijn niet-functioneel voor sitebezoekers.

U kunt cookies bekijken en verwijderen via uw browser. Klik daarvoor in de menubalk op ‘Extra’ en dan op ‘Internetopties’ (Internet Explorer) of op ‘Extra’ en dan op ‘Opties’ (Mozilla Firefox). Voor andere browsers kunt u kijken bij ‘Help’.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert de Apeldoornse Watervrienden passende beveiligingsprocedures.

De Apeldoornse Watervrienden bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Gegevens verstrekken aan derden

De Apeldoornse Watervrienden zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid links naar derden

De website kan links naar websites van derden bevatten. De Apeldoornse Watervrienden is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Uw rechten

U hebt het recht de Apeldoornse Watervrienden te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij Contact. De Apeldoornse Watervrienden zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u De Apeldoornse Watervrienden verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal De Apeldoornse Watervrienden in ieder geval binnen vier weken reageren. Om misbruik te voorkomen, kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de Apeldoornse Watervrienden te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van de Apeldoornse Watervrienden ten aanzien van de website dan kunt u dit kenbaar maken via een mailbericht aan de Apeldoornse Watervrienden.

Aansprakelijkheid

Ongevallenverzekering

Ieder lid is gedurende verenigingsactiviteiten aanvullend verzekerd voor ongevallen. Mocht zich een ongeval of iets dergelijks voordoen, neem dan onmiddellijk contact op met de uurleider of het aanspreekpunt van de activiteit.

Vermissing van goederen

De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van goederen. Je wordt dringend geadviseerd geen geld en kostbaarheden mee te nemen naar het zwembad. Om diefstal en vernieling zoveel mogelijk tegen te gaan, is het niet toegestaan buiten de omkleedmomenten in de kleedkamers te zijn.

Statuten

De statuten zijn opgenomen in een notariële akte en de vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40101730. Op verzoek kan ieder lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement verkrijgen bij het secretariaat.